Jane’s Walk Tolmin 2014

///Jane’s Walk Tolmin 2014
Jane’s Walk Tolmin 2014 2017-11-30T04:15:56+00:00

Jane’s Walk Tolmin 2014

Walk Leaders: Daša Furlan,  Andrej Vidmar and DOR

Photographs by: Andrej Vidmar

Tolmin je majno mesto na zahodu Slovenije. Predstavlja  geografsko in upravno središče Zgornjega Posočja. Postavljen je na sončni terasi nad sotočjem reke Soče in Tolminke,  obkroža ga čudovita narava in venec gora Julijskih Alp. Zaradi svoje lege na meji med zahodno in vzhodno Evropo, med Mediteranom in Alpam ter na stičišču slovanskega, romanskega in germanskega sveta ima za seboj burno zgodovino in poseben značaj.  

Kljub temu, da je mesto majhno, se domačini srečujemo s podobnimi problemi kot prebivalci velikih  mest.  V Tolminu so številne ustanove regijskega pomena: šole,  gledališče, muzej, knjižnica, športna dvorana, stadion,  zdravstveni dom, sodišče, upravna enota,..  Dnevno  se po opravkih,  v šolo ali službo pripelje mnogo obiskovalcev. Avtomobilski promet zahteva veliko prostora, zato se zmanjšujejo parki, drevoredi in površine za pešce, izginjajo pa tudi tipične vedute mesta,  arhitektura  in detajli,  ki dajejo mestu  dušo.

Leta 2012 so lokalne oblasti nameravale na prostoru v bližini cerkve  odstraniti manjši park in zgraditi veliko krožno križišče.  Meščani se s to namero nismo strinjali in po več mesecih aktivizma smo dosegli, da se je park ohranil.  Ob prizadevanjih za ohranitev parka smo ustanovili društvo  DOR, ki se zavzema  za prebivalcem prijazno mesto. Urediti želimo prijetne površine za pešce, oživiti  staro mestno jedro, ki se je izpraznilo zaradi trgovin na obrobju in obnoviti parke in drevorede, ki so nastali v začetku prejšnjega  stoletja in na katere so bili takratni prebivalci zelo ponosni. Nekateri so za drevorede brezplačno odstopili  svoja dvorišča in vrtove,  danes pa  jih je zaradi povečanja prometa ohranjenih le še manjši del.  Trenutno si prizadevamo, da se ohrani stavba gledališča, ki ga je leta 1952 načrtoval priznani slovenski arhitekt France Tomažič za potrebe enega najboljših in najbolj aktivnih gledališč v Jugoslaviji. Pročelje gledališča skupaj z drugimi zgodovinskimi stavbami  na osrednjem  trgu tvori eno od značilnih vedut Tolmina, kljub temu pa ga želijo obnoviti in mu  povsem spremeniti zunanjost.

Pri naših dejavnostih smo se seznanili z ljudmi, ki podobne aktivnosti vodijo v drugih mestih ter spoznali življenje in delo Jane Jacobs.   3 maja 2014  smo v Tolminu organizirali urbani sprehod TOLMIN 2014.  Udeležilo se ga je  44 udeležencev različnih starosti in z različnimi potrebami.   Za sprehod smo izbrali traso, ki jo dnevno uporablja največ ljudi in povezuje stanovanjski del mesta, šolski center in večino ustanov v mestu.

Ugotovili smo, da številne izboljšave, ki smo jih predlagali na sprehodu, lahko opravimo z minimalnimi posegi,  za nekatere pa je potreben celovit pristop, razprava in načrtovanje.  Takoj po opravljenem sprehodu je bilo izdelanih več skic in načrtov, Krajevna skupnost in Občina pa sta ponudili sodelovanje in izbrala nekaj predlogov, ki bodo uresničeni že v letošnjem letu.

Tolmin is a small town on the west side of Slovenia. It represents the geographical and administrative centre of Zgornje Posočje (Upper Soča Valley). It lays on the sunny side of Alps above the confluence of rivers Soča and Tolminka and it’s surrounded by beautiful nature and the Julian Alps. Because of its located between western and eastern Europe, between the Mediterranean and the Alps, at the junction of the Slavic, Roman and German worlds, it has rich history and a specific character.

Even though it’s a small town we are coping with really similar problems as the citizens of big cities. In Tolmin we have many institutions that have regional importance: schools, a theatre, a museum, a library, sports centre, a hospital, a court, town hall. During daily errands, like when going to school or work, many people drive themselves to our town. Road traffic needs a lot of space, and as the roads grow, they take eat away at our parks, making them smaller, causing avenues and sidewalks to disappear, and other typical sights of a town like architecture that give a soul to a town become ghosts.

In 2012 our local authorities wanted to remove a small park near the church and build a small traffic circle. We citizens did not like this idea and fought for the park to stay, and we won. To help maintain the park, we founded club DOR (Društvo za ohranitev in razvoj Tolmina – Society for preservation and development of Tolmin), whose main purpose is to have a town that is kind to its citizens. We would like to establish areas for pedestrians and bring life back to the old town square that saw its stores shut down due to competition outside of the city. Our goal is also to restore the avenues that are a century old, once the pride of Tolmin, and preserve the theatre building, built by Slovenian architect France Tomažič, and once the best and the most active theatre in Yugoslavia. The theatre is part of the town square and easily the most recognizable symbol of Tolmin, but local authorities wanted to modernize the building to save energy. We, in turn, want to save the beauty and history of Tolmin.

During our activities we met people who are doing the same work in other cities and we also acknowledged the life and work of Jane Jacobs. On May 3rd, 2014, we organised an urban walk of Tolmin, which was attended by 44 walkers of different generations and with different needs. For the walk we chose the route which is used daily by the most people and which connects residential part of town with school centre and with many administrative buildings in town.

We figured out that many improvements which we proposed can be done with minimal work and for some we need a bigger approach with discussions and a lot of planning. Immediately after the walk we made some plans and Krajevna skupnost (local community) and Municipality Tolmin offered cooperation and they chose some of the proposal which will be realised in this year.